Voorwaarden

Ivisa.com door Document Advisor INC.

DIENSTVOORWAARDEN

Datum van de laatste herziening: 13 juni 2018

Welkom bij Ivisa.com

Ivisa.com behoort tot Document Advisor INC. ("Document Advisor", "wij", "ons", "onze") en levert zijn visumverwerking en gerelateerde reisdiensten aan u gedeeltelijk via zijn website op Ivisa.com (de "Websites") en via zijn mobiele toepassingen (gezamenlijk, dergelijke diensten en toepassingen, met inbegrip van alle nieuwe functies, en de Sites, de "Dienst(en)"), onder voorbehoud van de volgende Servicevoorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de "Servicevoorwaarden"). Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om delen van deze Dienstvoorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Als wij dit doen, plaatsen we de wijzigingen op deze pagina en geven we bovenaan deze pagina de datum aan waarop deze voorwaarden voor het laatst zijn herzien. Wij zullen u ook op de hoogte brengen, hetzij via de gebruikersinterface van de Diensten, hetzij via andere redelijke middelen. Dergelijke wijzigingen worden niet eerder van kracht dan veertien (14) dagen nadat ze zijn geplaatst, met dien verstande dat wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies van de Diensten of wijzigingen die om juridische redenen zijn aangebracht, onmiddellijk van kracht worden. Uw voortgezet gebruik van de Dienst na de datum waarop dergelijke wijzigingen van kracht worden, betekent uw aanvaarding van de nieuwe Dienstvoorwaarden. Bovendien bent u bij het gebruik van bepaalde diensten onderworpen aan alle aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten die van tijd tot tijd op de Dienst worden geplaatst, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het Privacybeleid op Ivisa.com/privacy/. Al deze voorwaarden worden hierbij door middel van verwijzing opgenomen in deze Dienstvoorwaarden.

Toegang en Gebruik van de Dienst

 • Uw registratieverplichtingen:U kunt worden verplicht zich te registreren bij een van de websites om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde functies van de Dienst. Als u ervoor kiest om u te registreren voor de Dienst, gaat u ermee akkoord om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en bij te houden, zoals gevraagd op het registratieformulier van de Dienst. Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u vallen onder ons Privacybeleid. Als u jonger bent dan 13 jaar, bent u niet bevoegd om de Dienst te gebruiken, met of zonder registratie. Bovendien, als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Dienst, met of zonder registratie, alleen gebruiken met toestemming van uw ouder of voogd.
 • Lidmaatschap-account, Wachtwoord en Beveiliging: ** U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account, indien van toepassing, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U gaat ermee akkoord om (a) Document Advisor Inc. onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uw account afsluit wanneer u toegang hebt tot de Dienst. Document Advisor Inc. is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Paragraaf.
 • Wijzigingen in de Dienst: Document Advisor Inc. behoudt zich het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) tijdelijk of definitief te wijzigen of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat Document Advisor Inc. niet aansprakelijk is jegens u of derden voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.
 • Mobiele diensten: De Dienst omvat bepaalde diensten die beschikbaar zijn via een mobiel apparaat (gezamenlijk de "Mobiele Diensten"). Voor zover u toegang hebt tot de Dienst via een mobiel apparaat, kunnen de standaardkosten, gegevenssnelheden en andere kosten van uw draadloze serviceprovider van toepassing zijn. Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Mobiele Diensten verboden of beperkt zijn door uw provider, en niet alle Mobiele Diensten kunnen met alle providers of op alle apparaten werken. Door gebruik te maken van de Mobiele Diensten gaat u ermee akkoord dat wij met u kunnen communiceren met betrekking tot Document Advisor Inc. en andere entiteiten via SMS, MMS, tekstbericht of andere elektronische middelen naar uw mobiele apparaat en dat bepaalde informatie over uw gebruik van de Mobiele Diensten aan ons kan worden doorgegeven. In het geval dat u uw mobiele telefoonnummer wijzigt of deactiveert, gaat u ermee akkoord uw Document Advisor Inc.-accountgegevens onmiddellijk bij te werken om ervoor te zorgen dat uw berichten niet worden verzonden naar de persoon die uw oude nummer verwerft.

Regelgeving inzake de Dienst

Document Advisor Inc. is niet aansprakelijk voor enige kosten, schade en uitgaven als gevolg van welke fout of oorzaak dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor wijzigingen in de reis, reisonderbreking, of het voorkomen of beperken van reiskosten en de daaruit voortvloeiende kosten en uitgaven, ongeacht of deze schade, uitgaven of kosten incidenteel, direct, indirect, gevolgschade, speciaal, of anderszins, en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving of inkomensverlies, tot een bedrag dat hoger is dan de door de klant voor de verwerking van het visum betaalde servicekosten van een land, ongeacht de omstandigheden, ongeacht of Document Advisor Inc. op de hoogte was van het feit dat dergelijke schade zou kunnen ontstaan en/of Document Advisor Inc. al dan niet verantwoordelijk is of kan zijn voor een bijdragende oorzaak. Document Advisor Inc. doet zijn uiterste best om aan de levertijden te voldoen, maar Document Advisor Inc. garandeert geen levertijden. Document Advisor Inc. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vertraging of verlies veroorzaakt door gebeurtenissen die wij niet kunnen of niet beheersen, met inbegrip van maar niet beperkt tot weersomstandigheden, overmacht, oorlog, handelingen van openbare vijanden, burgerlijke onlusten, stakingen, of handelingen of nalatigheden van openbare autoriteiten (met inbegrip van de website van de Autoriteiten die onze onderbrekingen uitstelt). Document Advisor Inc. is niet verantwoordelijk voor het doen of laten van de Autoriteiten van een land, haar ambtenaren en personeel. Document Advisor Inc. is niet en zal niet verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van de Autoriteiten van enig Land. De verwerkingstijd van het toeristenvisum voor Visa wordt door ons als benadering opgegeven op basis van onze ervaring met de website van de Autoriteiten van enig Land. Document Advisor Inc. is niet en zal niet verantwoordelijk zijn voor de verwerkingstijden. Het visumvereiste voor elk Land met betrekking tot het visum wordt vastgesteld door de Autoriteiten van enig Land en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel Document Advisor Inc. ernaar streeft om volledige en actuele informatie te verstrekken, kunnen wij niet garanderen dat de verstrekte informatie zo volledig en actueel mogelijk is. Document Advisor Inc. is niet en zal niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke informatie.

RESTITUTIEBELEID:

Restituties worden op uitdrukkelijk verzoek verstrekt en alleen als deze onder onze standaard terugbetalingsrichtlijnen vallen, die in onze FAQ's nader worden toegelicht. Deze richtlijnen zijn opgesteld door Document Advisor Inc. LLC met het oog op de behoeften van onze klanten. U kunt deze hieronder raadplegen. Voor terugbetaalverzoeken die buiten deze richtlijnen vallen, gelieve contact met ons op te nemen.

 • Als uw aanvraag niet is beoordeeld door ons team, noch ter goedkeuring aan de autoriteiten is voorgelegd, dan ontvangt u een tegoed voor het volledige bedrag van de iVisa-verwerkings- en legeskosten (visumkosten).
 • Als uw aanvraag door ons team is beoordeeld, maar nog niet ter goedkeuring aan de autoriteiten is voorgelegd, dan ontvangt u een terugbetaling van het volledige bedrag aan legeskosten (visumkosten).
 • Als uw aanvraag ter goedkeuring aan de autoriteiten is voorgelegd of als er al een visum is afgegeven, is er helaas geen restitutie mogelijk.
  • Zodra een reisvisumaanvraag in behandeling is genomen, hanteren we het strikte beleid van geen-restitutie.
 • VISUM AANVRAAG AFGEWEZEN: in het zeldzame geval dat uw visumaanvraag wordt afgewezen, ontvangt u een volledige restitutie van de leges- en iVisa-verwerkingskosten conform onze 100% goedkeuringsgarantie. Deze restitutie wordt als een tegoed verstrekt die bij een toekomstige bestelling gebruikt kan worden.
  • We verstrekken een terugbetaling overeenkomstig onze 100% goedkeuringsgarantie indien uw visumaanvraag wordt afgewezen.
 • Als we een fout maken bij uw aanvraag, wordt 100% van de iVisa-verwerkingskosten terugbetaald en verwerken we opnieuw uw visum zonder kosten in rekening te brengen.
 • Als u gekozen heeft voor spoedverwerking of supersnelle verwerking, en we het reisdocument niet binnen de afgesproken termijn leveren, ontvangt u een tegoed voor de iVisa-kosten voor spoed- of supersnelle verwerking.
 • Als u uw reis niet kunt maken omdat iVisa het reisdocument niet binnen de overeengekomen termijn levert, ontvangt u het volledige bedrag voor de leges- en de iVisa-verwerkingskosten in contanten terug.
  • De uitzondering op bovenstaande clausule bestaat uit het volgende: als de autoriteiten de oorzaak zijn van de vertraging, of als uw aankomstdatum op een eerder moment viel dan onze supersnelle verwerkingstijd. In dat geval ontvangt u een tegoed voor de iVisa-verwerkingskosten.

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met onze dienstverlening, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Onder redelijke omstandigheden verstrekken we een tegoed voor de iVisa-verwerkingskosten die bij een toekomstige bestelling gebruikt kan worden.

Basisbegrippen:

 • Verwerkingskosten: Kosten die door iVisa in rekening worden gebracht voor de behandeling van de visumaanvraag.
 • Legeskosten/ Visumkosten: Kosten die door de afgevende autoriteiten in rekening worden gebracht, dit is zijn universele kosten die bij alle aanvragers in rekening worden gebracht.
 • Standaard/Spoed/Supersnelle Verwerkingstijd: Het specifieke tijdsbestek waarbinnen iVisa het visum behandelt en goedkeuring voor het visum verkrijgt.

Iedere conditie gaat gepaard met een verschillende prijs en wordt op basis van elk scenario gedefinieerd.

Gebruiksvoorwaarden

 • Gedrag van de Gebruiker: U bent als enige verantwoordelijk voor alle code, video, afbeeldingen, informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafieken, berichten of andere materialen ("inhoud") die u uploadt, plaatst, publiceert of weergeeft (hierna "uploadt") of e-mailt of anderszins gebruikt via de Dienst. U gaat ermee akkoord om (a) de Dienst niet te gebruiken op een onwettige manier (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het schenden van wetten op het gebied van gegevens, privacy of exportcontrole) of op een manier die de integriteit of prestaties van de Dienst of de onderdelen ervan verstoort, of (b) de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken, of op een andere manier te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Dienst of de gerelateerde systemen of netwerken.
 • Wanneer wij u uw visum voor enig Land toesturen, is het belangrijk dat u onmiddellijk controleert of alle documentgegevens correct zijn en of uw paspoort 6 maanden geldig is vanaf het begin van uw reis. Het visum wordt per e-mail verzonden en is ook toegankelijk in uw persoonlijke ruimte. Document Advisor Inc. is niet verantwoordelijk voor klanten die de e-mail niet ontvangen vanwege spam of onjuiste spelling van het e-mailadres.
 • Vergoedingen: Voor zover de Dienst of een deel daarvan tegen betaling beschikbaar wordt gesteld, dient u mogelijk informatie aan Document Advisor Inc. te verstrekken over uw kredietkaart of ander betaalinstrument. U verklaart en garandeert aan Document Advisor Inc. dat dergelijke informatie waar is en dat u bevoegd bent om het betaalinstrument te gebruiken. U zult uw accountgegevens onmiddellijk bijwerken met eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld een wijziging van uw factuuradres of de vervaldatum van uw kredietkaart) die zich kunnen voordoen. Als u enige kosten betwist, dient u Document Advisor Inc. daarvan binnen zestig (60) dagen na de datum waarop Document Advisor Inc. u kosten in rekening brengt, op de hoogte te brengen. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen. Document Advisor Inc. kan ervoor kiezen om te factureren via een factuur, in welk geval de volledige betaling voor facturen die in een bepaalde maand zijn uitgegeven, dertig (30) dagen na de verzenddatum van de factuur door Document Advisor Inc. dient te worden ontvangen, of de Diensten kunnen worden beëindigd. Op onbetaalde facturen worden financieringskosten in rekening gebracht van 1,5% per maand op het openstaande saldo, of het wettelijk toegestane maximum, indien dit lager is, plus alle incassokosten. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen in verband met de Diensten anders dan de Amerikaanse belastingen op basis van het netto-inkomen van Document Advisor Inc.

Apple-specifieke Softwaretoepassingen

Document Advisor Inc. biedt softwaretoepassingen die bedoeld zijn om te worden gebruikt in verband met producten die door Apple Inc. commercieel beschikbaar worden gesteld. ("Apple"), buiten andere platformen. Met betrekking tot Software die beschikbaar wordt gesteld voor uw gebruik in verband met een product van het Apple merk (dergelijke Software, "Apple-specifieke Software"), zijn naast de andere voorwaarden in deze Dienstvoorwaarden de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Document Advisor Inc. en u erkennen dat deze Dienstvoorwaarden worden gesloten tussen Document Advisor Inc. en u en niet met Apple, en dat Document Advisor Inc. en Apple Document Advisor Inc., en niet Apple, uitsluitend verantwoordelijk is voor de Apple-specifieke Software en de inhoud daarvan.
  • U mag de Apple-specifieke Software niet gebruiken op een wijze die in strijd is met de Gebruiksregels voor de Apple-specifieke Software of anderszins in strijd is met de Dienstenvoorwaarden van de App Store.
  • Uw licentie voor het gebruik van de Apple-specifieke Software is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Apple-specifieke Software op een iOS Product waarvan u eigenaar bent of waarover u de controle hebt, zoals toegestaan door de Gebruiksregels in de Dienstenvoorwaarden van de App Store.
  • Apple is op geen enkele wijze verplicht om onderhoud of ondersteunende diensten te verlenen met betrekking tot de Apple-specifieke Software.
  • Apple is niet verantwoordelijk voor productgaranties, zowel expliciet als impliciet bij wet. Indien de Apple-specifieke Software niet voldoet aan enig toepasselijke garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple de eventuele aankoopprijs van de Apple-specifieke Software aan u terugbetalen; en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot deze Software, noch enige andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die zijn toe te schrijven aan het niet voldoen aan enige garantie, die uitsluitend de verantwoordelijkheid van Document Advisor Inc. is, voor zover deze volgens de toepasselijke wetgeving niet kan worden afgewezen.
  • Document Advisor Inc. en u erkennen dat Document Advisor Inc., niet Apple, verantwoordelijk is voor het afhandelen van vorderingen van u of een derde partij met betrekking tot de Apple-specifieke Software of uw bezit en/of gebruik van die Apple-specifieke Software, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) vorderingen voor productaansprakelijkheid; (ii) elke vordering dat de Apple-specifieke Software niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten; en (iii) vorderingen die voortvloeien uit de bescherming van de consument of soortgelijke wetgeving.
  • Indien enige vordering van een derde partij stelt dat de Apple-specifieke Software of het bezit en gebruik van die Apple-specifieke Software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, zoals tussen Document Advisor Inc. en Apple, is Document Advisor Inc., en niet Apple, als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de afwikkeling en de afhandeling van een dergelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
  • U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de Amerikaanse overheid van toepassing is, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een "terroristisch ondersteunend" land; en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.
  • Als u vragen, klachten of vorderingen hebt met betrekking tot de Apple-specifieke Software dient u deze te richten aan Document Advisor Inc. op de volgende manier: [email protected].

Document Advisor Inc. en u erkennen en stemmen ermee in dat Apple en haar dochterondernemingen derden-begunstigden zijn die in aanmerking komen voor deze Dienstvoorwaarden met betrekking tot de Apple-specifieke Software, en dat Apple het recht heeft (en geacht wordt dit recht te hebben aanvaard) om deze Dienstvoorwaarden ten opzichte van u af te dwingen met betrekking tot de Apple-specifieke Software als derden-begunstigde, na uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van deze Dienstvoorwaarden.

Intellectuele Eigendomsrechten

 • Dienst-inhoud, Software en Handelsmerken: U erkent en gaat ermee akkoord dat de Dienst inhoud of kenmerken ("Dienst-inhoud") kan bevatten die beschermd zijn door auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten en wetten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Document Advisor Inc., gaat u ermee akkoord om de Dienst of de Dienst-inhoud geheel of gedeeltelijk niet te wijzigen, te kopiëren, te kaderen, te schrappen, te huren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of er afgeleide werken van te maken, behalve dat het voorgaande niet van toepassing is op uw eigen Gebruikersinhoud (zoals hieronder omschreven) die u wettelijk naar de Dienst uploadt. In verband met uw gebruik van de Dienst zult u zich niet bezighouden met of gebruik maken van datamining, robots, of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. Als u door Document Advisor Inc. de toegang tot de Dienst wordt geblokkeerd (inclusief het blokkeren van uw IP-adres), gaat u ermee akkoord geen maatregelen te nemen om deze blokkering te omzeilen (bijv. door uw IP-adres te maskeren of een proxy IP-adres te gebruiken). Elk gebruik van de Dienst of de Dienst-inhoud anders dan zoals hierin specifiek toegestaan, is ten strengste verboden. De technologie en software die ten grondslag liggen aan de Dienst of in verband daarmee worden gedistribueerd, zijn eigendom van Document Advisor Inc., onze filialen en onze partners (de "Software"). U stemt ermee in geen enkel afgeleid werk van de Software te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk van de Software te maken, te reverse-engineering, reverse-engineering, reverse-assemblage of andere pogingen om een broncode te ontdekken, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of op een andere manier een recht op de Software over te dragen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan de Document Advisor Inc. De naam en logo's van Ivisa.com en Document Advisor Inc. zijn handelsmerken en dienstmerken van Document Advisor Inc. (gezamenlijk de "Document Advisor Handelsmerken"). Andere bedrijfs-, product- en dienstnamen en logo's die via de Dienst worden gebruikt en weergegeven, kunnen handelsmerken of dienstmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars die al dan niet zijn aangesloten bij of verbonden aan Document Advisor Inc. Niets in deze Dienstenvoorwaarden of Dienst mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht op het gebruik van enige van de Document Advisorsmerken die op de Dienst worden getoond, zonder telkens onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle goodwill die voortkomt uit het gebruik van Ivisa.com en Document Advisor Inc. Trademarks zal ons exclusief ten goede komen.

 • Materiaal van Derden: In geen geval is Document Advisor Inc. op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige inhoud of materiaal van derden (met inbegrip van gebruikers), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van dergelijke inhoud. U erkent dat Document Advisor Inc. geen inhoud vooraf screent, maar dat Document Advisor Inc. en de door hem aangewezen personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen goeddunken alle inhoud die via de Dienst beschikbaar is te weigeren of te verwijderen. Zonder beperking van het voorgaande hebben Document Advisor Inc. en de door hem aangewezen personen het recht om inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Dienstvoorwaarden of die door Document Advisor Inc., naar eigen goeddunken, anderszins aanstootgevend wordt geacht. U gaat ermee akkoord dat u alle risico's verbonden aan het gebruik van de inhoud dient te evalueren en te dragen, met inbegrip van het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud.

 • Gebruikersinhoud die Via de Dienst Wordt Verzonden: ** Met betrekking tot de inhoud of andere materialen die u uploadt via de Dienst of deelt met andere gebruikers of ontvangers, met inbegrip van beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud (gezamenlijk "Gebruikersinhoud"), verklaart en garandeert u dat u eigenaar bent van alle rechten, titels en belangen in en voor dergelijke Gebruikersinhoud, met inbegrip van, zonder beperking, alle auteursrechten en publiciteitsrechten die daarin zijn opgenomen. Door het uploaden van Gebruikersinhoud verleent u hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie om uw Gebruikersinhoud te kopiëren, weer te geven, te uploaden, uit te voeren, te distribueren, op te slaan, te wijzigen en anderszins te gebruiken in verband met de werking van de Dienst of de promotie, reclame of marketing ervan, in elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de Dienst ("Inzendingen") die u aan de Document Advisor Inc. verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en dat Document Advisor Inc. recht heeft op het onbeperkte gebruik en verspreiding van deze Inzendingen voor elk doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie voor u. U erkent en gaat ermee akkoord dat Document Advisor Inc. inhoud kan bewaren en ook inhoud kan openbaar maken indien de wet dit vereist of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te: (a) voldoen aan wettelijke procedures, toepasselijke wetten of verzoeken van de overheid; (b) deze Dienstenvoorwaarden afdwingen; (c) reageren op vorderingen dat enige inhoud de rechten van derden schendt; of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Document Advisor Inc., zijn gebruikers en het publiek beschermen. U begrijpt dat de technische verwerking en transmissie van de Dienst, met inbegrip van uw inhoud, (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten.

 • Auteursrechtklachten : Document Advisor Inc. respecteert de intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, dient u Document Advisor Inc. op de hoogte te stellen van uw vorderingen wegens inbreuk volgens de hieronder beschreven procedure. Document Advisor Inc. zal kennisgevingen van vermeende inbreuken verwerken en onderzoeken en passende acties ondernemen onder de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom met betrekking tot vermeende of daadwerkelijke inbreuken. Een kennisgeving van beweerde inbreuk op het auteursrecht moet per e-mail worden gericht aan de Copyright Agent van de Document Advisor Inc. op [email protected] (Onderwerpregel: "DMCA Takedown Request").

Om effectief te zijn, dient de kennisgeving schriftelijk te worden gedaan en de volgende informatie te bevatten:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat het geschonden is;
 • een beschrijving van de plaats waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de Dienst bevindt, met voldoende details om het op de Dienst te vinden;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom, zijn agent of de wet;
 • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom op te treden.
 • Tegenbericht: Als u van mening bent dat uw Gebruikersinhoud die is verwijderd (of waartoe de toegang is geblokkeerd) geen inbreuk maakt, of dat u de toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht, of krachtens de wet, om de inhoud in uw Gebruikersinhoud te uploaden en te gebruiken, kunt u een schriftelijk tegenbericht met de volgende informatie naar de Copyright Agent sturen:
  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van de inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de plaats waar de inhoud is verschenen voordat deze werd verwijderd of geblokkeerd;
  • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de inhoud is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de inhoud; en
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank binnen Delaware en een verklaring dat u de betekening van de persoon die de kennisgeving van de vermeende inbreuk heeft gedaan, aanvaardt. Indien de Copyright Agent een tegenbericht ontvangt, stuurt Document Advisor Inc. een kopie van het tegenbericht naar de oorspronkelijke klagende partij met de mededeling dat deze de verwijderde inhoud binnen 10 werkdagen kan vervangen of buiten werking kan stellen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een rechtszaak aanspant tegen de leverancier, het lid of de gebruiker van de inhoud, kan de verwijderde inhoud worden vervangen of de toegang ertoe worden hersteld binnen 10 tot 14 werkdagen na ontvangst van de tegenbericht, naar ons eigen goeddunken.
 • Recidivisme Beleid: In overeenstemming met de DMCA en andere toepasselijke wetgeving heeft Document Advisor Inc. een beleid aangenomen waarbij gebruikers die geacht worden herhaaldelijk inbreukmakers te zijn, onder passende omstandigheden en naar eigen goeddunken van Document Advisor Inc., worden beëindigd. Document Advisor Inc. kan ook naar eigen goeddunken de toegang tot de Dienst beperken en/of de lidmaatschappen van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen beëindigen, ongeacht of er al dan niet sprake is van een herhaalde inbreuk.

Websites van Derden

De Dienst kan links of andere toegang tot andere sites en bronnen op het internet verschaffen, of derden kunnen links of andere toegang tot andere sites en bronnen op het internet verschaffen. Document Advisor Inc. heeft geen controle over dergelijke sites en Document Advisor Inc. is niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en onderschrijft deze niet. U erkent en stemt er verder mee in dat Document Advisor Inc. niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, gebeurtenissen, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke site of bron. Alle interacties die u met derden heeft doen plaatsvinden tijdens het gebruik van de Dienst zijn tussen u en de derde partij, en u stemt ermee in dat Document Advisor Inc. niet aansprakelijk is voor enig verlies of vordering die u tegen een dergelijke derde partij hebt.

Sociale Netwerkdiensten

U kunt de Dienst inschakelen of inloggen via verschillende online diensten van derden, zoals sociale media en sociale netwerkdiensten zoals Facebook of Twitter ("Sociale Netwerkdiensten"). Door in te loggen of deze sociale netwerkdiensten direct te integreren in de dienst, maken we uw online ervaringen rijker en meer gepersonaliseerd. Om gebruik te maken van deze functie en mogelijkheden, kunnen wij u vragen om u te authenticeren, te registreren voor of in te loggen op de websites van hun respectievelijke providers. Als onderdeel van een dergelijke integratie zullen de Sociale Netwerkdiensten ons toegang verschaffen tot bepaalde informatie die u aan dergelijke Sociale Netwerkdiensten hebt verstrekt, en wij zullen deze informatie gebruiken, opslaan en openbaar maken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Voor meer informatie over de implicaties van het activeren van deze Sociale Netwerkdiensten en Document Advisor's gebruik, opslag en openbaarmaking van informatie over u en uw gebruik van deze diensten binnen Document Advisor Inc. (inclusief uw vriendenlijsten en dergelijke), zie ons privacybeleid op ivisa.com/privacy/. Vergeet echter niet dat de manier waarop Sociale Netwerkdiensten uw informatie gebruikt, opslaat en openbaar maakt uitsluitend wordt beheerst door het beleid van dergelijke derde partijen en dat Document Advisor Inc. geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid heeft voor de privacypraktijken of andere acties van een site of dienst van een derde partij die binnen de Dienst kunnen worden ingeschakeld. Daarnaast is Document Advisor Inc. niet verantwoordelijk voor de juistheid, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van informatie, inhoud, goederen, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen die beschikbaar worden gesteld in verband met Sociale Netwerkdiensten. Document Advisor Inc. is als zodanig niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke Sociale Netwerkdiensten. Document Advisor Inc. maakt deze functies alleen mogelijk voor het gemak en de integratie of opname van dergelijke functies impliceert geen goedkeuring of aanbeveling.

Schadeloosstelling en Vrijwaring

U gaat ermee akkoord dat u Document Advisor Inc. en de aan hem gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, werknemers, directeuren en agenten vrijwaart van alle verliezen, schade, kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, rechten, vorderingen, acties van welke aard dan ook en letsel (inclusief overlijden) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Dienst, enige Gebruikersinhoud, uw verbinding met de Dienst, uw schending van deze Dienstvoorwaarden of uw schending van de rechten van een ander. Als u ingezetene van Californië bent, ziet u af van het Californische Burgerlijk Wetboek art. 1542, waarin staat: "Een algemene vrijgave geldt niet voor vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn voordeel bestaan op het moment van de uitvoering van de vrijgave, die, indien bekend bij hem, zijn schikking met de schuldenaar materieel moet hebben beïnvloed. Als u inwoner bent van een ander rechtsgebied, ziet u af van een vergelijkbare wetsartikel of doctrine.

Garanties Disclaimer UW GEBRUIK VAN DE DIENST IS OP EIGEN RISICO. DE DIENST WORDT VERLEEND IN DE STAAT WAARIN HIJ ZICH BEVINDT. DOCUMENT ADVISOR INC. WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. DOCUMENT ADVISOR INC. GEEFT GEEN GARANTIE DAT (I) DE DIENST AAN UW EISEN VOLDOET, (II) DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS IS, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (IV) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE DIENST IS GEKOCHT OF VERKREGEN, AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOET.

Beperking van Aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DOCUMENT ADVISOR INC. NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE OF SCHADE VOOR WINSTDERVING, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS DOCUMENT ADVISOR INC. OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS: (I) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENST TE GEBRUIKEN; (II) DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN, OF BERICHTEN DIE ZIJN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA OF VANUIT DE DIENST; (III) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING TOT DE DIENST; OF (V) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE DIENST. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVISOR JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN OF OORZAKEN VAN ACTIE MEER DAN HONDERD DOLLAR ($100) BEDRAGEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DAAROM IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN UITEENGEZET, NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER EEN DEEL VAN DE DIENST OF OVER DEZE DIENSTVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE MOGELIJKHEID OM HET GEBRUIK VAN DE DIENST TE STAKEN.

Arbitrage

Naar keuze van Document Advisor Inc. of uzelf kunnen alle geschillen, vorderingen of controverses die voortvloeien uit of verband houden met de Dienstvoorwaarden of de Dienst en die niet in onderling overleg zijn opgelost, worden opgelost door middel van bindende arbitrage voor JAMS of de opvolger daarvan. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, wordt de arbitrage in Delaware gehouden voor één bemiddelaar die onderling door de partijen is overeengekomen of, indien de partijen het niet met elkaar eens kunnen worden, één bemiddellaar die door JAMS is aangesteld, en zal deze worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels en voorschriften die door JAMS zijn uitgevaardigd, tenzij specifiek gewijzigd in de Dienstvoorwaarden. De arbitrage dient aan te vangen binnen vijfenveertig (45) dagen na de datum waarop een schriftelijke aanmaning tot arbitrage door een der partijen is ingediend. De beslissing en het vonnis van de bemiddellaar worden binnen zestig (60) dagen na afloop van de arbitrage en binnen zes (6) maanden na de selectie van de bemiddellaar genomen en uitgebracht. De bemiddellaar heeft niet de bevoegdheid om schadevergoeding toe te kennen boven de beperking van de daadwerkelijke compenserende, directe schade zoals uiteengezet in de Dienstvoorwaarden en mag geen feitelijke schadevergoedingen vermenigvuldigen of punitieve schadevergoedingen of andere schadevergoedingen toekennen die specifiek zijn uitgesloten onder de Dienstvoorwaarden, en elke partij doet hierbij onherroepelijk afstand van elke aanspraak op dergelijke schade. De bemiddellaar kan naar eigen goeddunken de kosten en uitgaven (met inbegrip van de redelijke juridische kosten en uitgaven van het heersende deel) afwegen tegen elke partij in een procedure. Een partij die weigert gevolg te geven aan een bevel van bemiddellaars is aansprakelijk voor de kosten en uitgaven, waaronder het honorarium van de advocaat, die de andere partij maakt voor de tenuitvoerlegging van het vonnis. Niettegenstaande het voorgaande kan elke partij, in geval van tijdelijke of voorlopige voorzieningen, zonder voorafgaande arbitrage in rechte optreden om onmiddellijke en onherstelbare schade te voorkomen. De bepalingen van deze paragraaf angaande arbitrage zijn afdwingbaar in elke bevoegde rechtbank. Niettegenstaande de bepalingen van de inleidende paragraaf hierboven, indien Document Advisor Inc. deze 'Arbitrage'-paragraaf wijzigt na de datum waarop u deze Dienstvoorwaarden voor het eerst hebt aanvaard (of latere wijzigingen van deze Dienstvoorwaarden hebt aanvaard), kunt u een dergelijke wijziging afwijzen door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen binnen 30 dagen na de datum waarop de wijziging van kracht werd, zoals aangegeven in de bovenstaande datum van de "Datum van Laatste Herziening" of in de datum van de e-mail van Document Advisor Inc. die u op de hoogte stelt van de wijziging. Door een wijziging te weigeren, gaat u ermee akkoord dat u een geschil tussen u en Document Advisor Inc. zult beslechten in overeenstemming met de bepalingen van deze paragraaf vanaf de datum waarop u deze Dienstvoorwaarden voor het eerst hebt aanvaard (of latere wijzigingen van deze Dienstvoorwaarden hebt aanvaard).

Beëindiging

U stemt ermee in dat Document Advisor Inc. naar eigen goeddunken uw account (of een deel daarvan) of het gebruik van de Dienst kan opschorten of beëindigen en de inhoud van de Dienst kan verwijderen en verwijderen, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een gebrek aan gebruik of indien Document Advisor Inc. van mening is dat u de letter of de geest van deze Dienstvoorwaarden heeft geschonden of niet in overeenstemming met deze Dienstvoorwaarden heeft gehandeld. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit die aanleiding kan geven tot beëindiging van uw gebruik van de Dienst, kan worden doorverwezen naar de bevoegde wetshandhavingsinstanties. Document Advisor Inc. kan ook naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment het verlenen van de Dienst, of een deel daarvan, met of zonder voorafgaande kennisgeving stopzetten. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de Dienst onder een bepaling van deze Dienstvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving kan worden uitgevoerd, en erkent en gaat ermee akkoord dat Document Advisor Inc. uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen en/of verdere toegang tot dergelijke bestanden of de Dienst kan blokkeren. Verder gaat u ermee akkoord dat de Document Advisor Inc. niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de Dienst.

Algemeen

Deze Dienstvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Document Advisor Inc. en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Document Advisor Inc. met betrekking tot de Dienst. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruik maakt van diensten van gelieerde of derde partijen, inhoud van derde partijen of software van derde partijen. Deze Dienstvoorwaarden worden beheerst door de wetten van de Staat Delaware, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. Met betrekking tot geschillen of vorderingen die niet onderworpen zijn aan arbitrage, zoals hierboven uiteengezet, komen u en Document Advisor Inc. overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Newark, Delaware. Het niet uitoefenen of afdwingen door Document Advisor Inc. van enig recht of bepaling van deze Dienstvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Indien een bepaling van deze Dienstvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank ernaar moet streven de bedoelingen van de partijen, zoals weergegeven in de bepaling, ten uitvoer te leggen, en de overige bepalingen van deze Dienstvoorwaarden blijven volledig van kracht en geldend. U gaat ermee akkoord dat, ongeacht enige wet of wet die het tegendeel beweert, elke vordering of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of deze Diensvoorwaarden binnen één (1) jaar na het ontstaan van een dergelijke claim of rechtsvordering moet worden ingediend of voor altijd moet worden uitgesloten. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden. U mag deze Dienstvoorwaarden niet toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Document Advisor Inc., maar Document Advisor Inc. mag deze Dienstvoorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen, zonder beperking. De titels van de paragraaftitels in deze Dienstvoorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele werking. Kennisgevingen aan u kunnen worden gedaan via e-mail of reguliere post. De Dienst kan u ook kennisgevingen doen toekomen van wijzigingen in deze Dienstvoorwaarden of andere zaken door kennisgevingen of links naar kennisgevingen in het algemeen op de Dienst weer te geven.

Uw Privacy

Bij Document Advisor Inc. respecteren we de privacy van onze gebruikers. Zie voor meer informatie ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van de Dienst geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens zoals daarin beschreven.

Kennisgeving voor Gebruikers in Californië

Op grond van het Californische Burgerlijk Wetboek art. 1789.3 hebben gebruikers van de Dienst vanuit Californië recht op de volgende specifieke mededeling over consumentenrechten: De Complaint Assistance Unit van de afdeling Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk worden gecontacteerd op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952-5210. U kunt contact met ons opnemen via Document Advisor, INC., [email protected].

Vragen? Opmerkingen? Suggesties?

Neem contact met ons op via [email protected] om eventuele schendingen van deze Dienstvoorwaarden te melden of om vragen te stellen over deze Dienstvoorwaarden of de Dienst.

Let's stay in touch!

Join our newsletter to receive the best traveling tips

© 2014-2023 iVisa.com. Alle rechten voorbehouden. iVisa en het iVisa-logo zijn registreerde handelsmerken van iVisa.com.

Nederlandse - nl |
$ USD